BHAJANS/SONGS

SASS Prayer

ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജo പ്രാർത്ഥന

DOWNLOAD
ശ്ലോകം അര്‍ത്ഥം
1 ശ്രീധർമ്മശാസ്തർ നമസ്കരോമ്യദ്യ തേ

പാദാരവിന്ദം ശരണം ഹി മാദൃശാം
ഉഛൃങ്ഖലം മമ പഞ്ചേന്ദ്രിയം ഭവാൻ
പാവനമാർഗേണ ചാലയേത് സർവദാ
സ്വാമിൻ ശരണമയ്യപ്പാ !

ശ്രീധർമ്മശാസ്താവേ! എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ശരണം (ആശ്രയം) തന്നെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദം ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത എന്‍റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങ് പാവനമായ മാർഗത്തിലൂടെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിപ്പിച്ചാലും.
2 അയ്യപ്പസേവാസമാജസ്യ സ്യാമഹം

നമ്ര: സദസ്യശ്ചരൻ ധർമമേവ ഹി
ഭൂമൗ തു ക്ലേശേന ജീവതാം പ്രാണിനാം
സേവനേദേഹി മേ ശക്തിം ദയാനിധേ
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ !

ധർമ്മം തന്നെ ആചരിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്‍റെ വിനീതനായ അംഗം (സദസ്യ ൻ) ആകുന്നു. ദയാനിധേ, ഭൂമിയിൽ ക്ലേശിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പ്രാണികളെ സേവിക്കുന്നതിനു എനിക്കു ശക്തി നൽകേണമേ.
3 മാരുതേർ മാനസേ ഭക്തിർ യഥാതഥാ

ഭൂയാതചഞ്ചലാ ഭക്തിശ്ച മേ ഹൃദീ
കർമ്മനിഷ്ഠാ വയം ഭൂയാസ്മ സേവകാ
ഹൃത്തടേ ദംഭവിഹീനാ ഭവേമ ച
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ !

മാരുതിയുടെ (ഹനുമാന്‍റെ) മനസ്സിൽ ഉള്ള ഭക്തി എവ്വിധമോ, അതെ വിധത്തിൽ എന്‍റെ മനസ്സിലും അങ്ങയോട് അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കേ ണമേ. ഞങ്ങൾ കർമ്മ നിഷ്ഠരായ സേവകരായി തീരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ (ഹൃദയത്തിൽ) ലവലേശം അഹങ്കാരമില്ലാതിരിക്കേണമേ.
4 ഭദ്രാണി ദ്രഷ്ടും സുദൃഷ്‌ടിം ച ദേഹിന:

ദോഷാപഹാരായ ശക്തിം ച ദേഹിന:
അയ്യപ്പതത്ത്വസ്യ ജ്ഞാനം ഹി ദേഹിന:
പ്രാപ്നുയാമോ വയം ശീഘ്രം ഹി ത്വത്പദം
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ !

മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ മാത്രം കാണാനുതകുന്ന സുദൃഷ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും. (സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള) ദോഷങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ തക്കതായ ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകൂ. അയ്യപ്പന്‍റെ തത്ത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും. അങ്ങയുടെ പദത്തെ ഞങ്ങൾ ശീഘ്രം പ്രാപിക്കേണമേ.
5 ജന്മപ്രാപ്താ ജനാ പുണ്യഭൂ ഭാരതേ

സുവ്രതൈർദേവ തേ സേവയാ നിർമലാ
താമസഭാവം പരിത്യജ്യ സദ്ഗതിം
സാധയേയുസ്തത്ര ഭൂയാസ്മ സാധനം
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ !

ദേവാ (ഭഗവാനേ), പുണ്യഭൂമിയായ ഭാരതത്തിൽ ജന്മം നേടിയ എല്ലാ ജനങ്ങളും, നല്ല വ്രതങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ സേവ കൊണ്ടും നിഷ്കളങ്കരായി തീർന്നു അവരുടെ താമസഭാവം വെടിഞ്ഞു സദ്ഗതിയെ സാധിക്കട്ടെ (നേടട്ടെ). അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപകരണമായി തീരട്ടെ.
6 തത്ത്വമസീതിയജ് ജ്ഞാനം പ്രകാശിതം

തന്മേ ഹൃദന്തേ പ്രകാശതാം സർവദാ
സ്വാർത്ഥലോഭാദിഭിർബദ്ധം തു ജന്മ മേ
വ്യർത്ഥം ന ഭൂയാദിതീഹമേ പ്രാർത്ഥന
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ !

തത്ത്വമസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് (എന്ന വാക്യം കൊണ്ട്) ഏതു ജ്ഞാനമാണോ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടതു, അത് എന്‍റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പ്രകാ ശിക്കട്ടെ. എന്‍റെ ഈ ജന്മം സ്വാർത്ഥത്തിനാലും ലോഭ ത്തിനാലും (അത്യാഗ്രഹത്തിനാലും) ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു വ്യർത്ഥമായിത്തീരരുതേ എന്നതാണ് ഇവിടെ എന്‍റെ പ്രാർത്ഥന.

சபரிமலை அய்யப்ப சேவா சமாஜம்: கடவுள் வாழ்த்து

DOWNLOAD
ஸ்லோகம் அர்த்தம்
1 ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தர் நமஸ்கரோம்யத்யதே

பாதாரவிந்தம் சரணம்ஹி மாத்ருசாம்

உச்ச்ருங்கலம் மம பஞ்சேந்திரியம் பவான்

பாவன மார்க்கேண சாலயேத் ஸர்வதா

ஸ்வாமின்  சரணமய்யப்பா !

ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா! என்னைப்போன்றவர்களுக்கு அடைக்காலமாகிய  உன் பொற்பாத தாமரையில் நான் வணங்குகிறேன். கட்டுக்கடங்காத என் ஐம்புலன்‌களையும் நீவீர் நேர்வழி நடத்துவீராக.
2 அய்யப்ப ஸேவா ஸமாஜஸ்ய ஸ்யாமஹம்

நம்ர ஸதஸ்ய ச்சரன் தர்ம மேவஹீ

பூமௌ து க்ளேசேன ஜீவதாம் ப்ராணினாம்

ஸேவனே தேஹிமே சக்திம் தயாநிதே

ஸ்வாமின் சரணமய்யப்பா !

தர்மத்தை கடைப்பிடித்துக்கொண்டு அய்யப்ப சேவா சமாஜத்தின் உறுப்பினராக இருக்கின்றேன். இவ்வுலகில் பிணியில் சிக்கித் தவிக்கும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் சேவை புரிய எனக்கு சக்தி அளிப்பாயாக.
3 மாருதேர் மானஸே பக்திர் யதா ததா

பூயாதசஞ்சலா பக்திஷ்ச்ச மே ஹ்ருதி

கர்ம நிஷ்டா வயம் பூயாஸ்ம ஸேவகா

ஹ்ருத்தடே டம்ப விஹீன பவேம ச

ஸ்வாமின் சரணமய்யப்பா !

மாருதியின் (ஹனுமானின்) உள்ளத்தில் எவ்விதம் பக்தியுள்ளதோ அவ்விதமே என் உள்ளத்திலும் உன்னிடத்தில் அசையாத பக்தி உண்டாகட்டும். நாங்கள் செயலில் ஈடுபாடு உள்ள சேவகர்களாக ஆக வேண்டும். எங்கள் மனதில் எள்ளளவும் ஆணவம் தலை தூக்காமல் இருக்கட்டும்.
4 பத்ராணி த்ரஷ்டும் ஸுத்ருஷ்டிம் ச தேஹினா

தோஷாபஹாராய சக்திம் ச தேஹினா

அய்யப்ப தத்வஸ்ய ஞானம் ஹி தேஹினா

ப்ராப்நுயாமோ வயம் சீக்ரம் ஹி த்வத் பதம்

ஸ்வாமின்  சரணமய்யப்பா !

மற்றவர்களிடத்தில் உள்ள நற்குணங்களையே மட்டும்  காணக்கூடிய கண்களை எனக்குத் தாரும். சமுதாயத்தில் உள்ள குறைகளை அகற்ற எனக்கு சக்தியை தாரும். அய்யப்ப தத்துவத்தை பற்றிய ஞானத்தை எமக்கு அருளவும். உன் பொற்பாதங்களை விரைவில் அடைய செய்வீராக.
5 ஜன்ம ப்ராப்தா ஜனா புண்ய பூ பாரதே

ஸுவ்ரதைர் தேவ தே ஸேவயா நிர்மலா

தாமஸ பாவம் பரித்யஜ்ய ஸத்கதீம்

ஸாதயேயுஸ் தத்ர பூயாஸ்ம ஸாதனம்

ஸ்வாமின் சரணமய்யப்பா !

தேவனே ! புண்ணிய பூமியாகிய பாரதத்தில் பிறந்த அனைவரும் நல்ல விரதங்களினாலும் உம்மை சேவித்தமையாலும் களங்கம் அற்றவர்களாக ஆகிவிட்டனர். அவர்கள் தாமச  குணத்தை துறந்து சத் கதியை அடையட்டும். அதற்கு கருவியாக நாங்கள் அமைய வேண்டும்.
6 தத்வமஸீதி யஜ் ஞானம் ப்ரகாசிதம்

தன்மே ஹ்ருதந்தே ப்ரகாசதாம் ஸர்வதா

ஸ்வார்த்த லோபாதிபிற் பத்தம் து ஜன்ம மே

வ்யர்த்தம் ந பூயாத் இதீஹமே ப்ரார்த்தனா

ஸ்வாமின் சரணமய்யப்பா !

‘தத்துவமஸி’ என்ற வாக்கியத்தினால் எந்த ஞானம் உள்ளத்தில் சுடர் விடுகிறதோ அந்தச் சுடர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் எரியட்டும். என் இந்த பிறவி சுயநலத்தினாலும் பேராசையினாலும் முடக்கப்பட்டு வீணாகப் போய்விடக்கூடாது என்பதே என் வேண்டுதல்.

శబరిమల అయ్యప్ప సేవా సమాజ్ - ప్రార్థన

DOWNLOAD
కీర్తన అర్థం
1 శ్రీధర్మ శాస్తర్ నమస్కారో మ్మధ్యతే

పాదరవిందం శరణం హాయ్ మద్రుషం

ఉచ్రంగలం మామా పంచేంద్రియమ్ భవన్

పావనా మార్గేనా చాలయెత్ సర్వదా

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

మిస్టర్ ధర్మశాస్త్రం, నా లాంటి వ్యక్తుల ఆశ్రయం మీరు మరియు నేను మీ తామర పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాను చెందింది  నా నియంత్రణ పంచేంద్రియను సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్లండి.
2 అయ్యప్ప సేవ సమాజస్య శ్యామహం

నమ్రా సదాస్యస్చరన్ ధర్మ మేవాహి

భూమౌ థు క్లేషేనా జీవాతం ప్రానినామ్

సేవనే దేహిమ్ శక్తిమ్ దయానిధే

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

నేను షబరిమల అయ్యప్ సేవా సమాజానికి చెందినవాడిని నేను మతం ఆధారంగా వినయపూర్వకమైన సభ్యుడిని కదులుతుంది  హే దయానిధే, ఈ భూమిపై వేదనతో ప్రతి జీవికి సేవ చేసే శక్తి అది నాకు ఇవ్వు.
3 మరుతేర్ మానసే భక్తిర్ యదా థాతా

భూయాత్ అచ్చంచల భక్తిచా మి హ్రూడీ

కర్మనిష్ట వయం భూయాస్మా సేవక:

హృత్తాడే దంబవిహీనా బవేమ చా

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

మారుతి నందన్ హనుమంతుడి మనస్సులో ఉన్నట్లు భక్తి ఏమైనా, నా మనస్సులో కూడా మీ వైపు అచంచలమైన భక్తి ఉండనివ్వండి. మనం శ్రద్ధగల సేవకులం. మరియు మన మనస్సులలో స్వల్పంగానైనా అహం కూడా లేదు ఉండాలి
4 భద్రానీ ద్రష్టం సుద్రుష్తిస్చ దేహినా:

దోషపహారాయశక్తి చా దేహినా:

అయ్యప్ప తత్వస్య జ్ఞానమ్ హి దేహినా:

ప్రాప్నుయామో వయం షీఘ్రామ్ హాయ్ తవత్ పాదం

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

ఇతరుల మంచి మాత్రమే అనే దృష్టిని మాకు ఇవ్వండి చూడండి.  సమాజంలో లోపాలు మెరుగుపరచడానికి మాకు శక్తిని ఇవ్వండి.  అయ్యప్ అంశాల పరిజ్ఞానాన్ని మాకు అందించండి.  మేము త్వరలో వెంటనే మీ పాదాలలో కరిగిపోతుంది.
5 జన్మ ప్రాప్త జన: పుణ్య భూభారతే

సువ్రతైర్ దేవా ది సేవయ నిర్మల:

తమసా భవం పరిత్యజ్య సద్గాతిమ్

సాధాయస్ థాత్ర భూయాస్మా సాధనం

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

అందరూ ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో జన్మించారు ప్రజలు మీ ఉపవాసం, మీకు సేవ చేస్తారు వారు దీన్ని చేయకుండా నిరుత్సాహపడ్డారు.  ఆ ప్రజలు

సద్భావన వచ్చింది ఉండటానికి మమ్మల్ని ఉపయోగించండి.

6 తత్వమాసీతి యజ్ జ్ఞానం ప్రకాషితం

తన్మే హ్రుదంతే ప్రకాశాతం సర్వదా

స్వర్త లోభాది భీర్ బద్దం థు జన్మా మి

వ్యార్ తంన భుయాది తీహమే ప్రార్ధన

స్వామి శరణం అయ్యప్ప !

తత్వముసి నుండి వచ్చే జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సును ప్రకాశవంతంగా ఉంచండి.  నా ఈ పుట్టుక అనేది స్వార్థం మరియు దురాశ యొక్క బంధం నేను ఫలించలేదు.  ఇది నా అభ్యర్థన హు

ಶಬರಿಮಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

DOWNLOAD
ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಥ
1 ಶ್ರೀಧರ್ಮಸ್ಥ ನಮಸ್ಕಾರೋಮಧ್ಯ ದಿ

ಪಡರವಿಂದಂ ಶರಣಂ ಹಾಯ್ ಮದ್ರಿಶಮ್

ಉಚ್ಚರಮ್ಖಲಂ ಮಾಮಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಭವನ

ಪವನ ಮಾರ್ಗೇನಾ ಚಲಾಯೆಟ್ ಸರ್ವಾಡಾ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಶ್ರೀಧರ್ಮಸ್ಥ! ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ (ಆಶ್ರಯ) ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲಿ.
2 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾವಾಸಜಸ್ಯ ಸಮಾಜ

ನಮ್ರಾ: ಸದಸ್ಯ ಧರ್ಮಮೇವ ಹಾಯ್

ಭೂಮೌ ತು ಕ್ಲೆಸೇನಾ ಜೀವತಂ ಪ್ರಾಣಣಂ

ಸೇವಕ ಮೇ ಶಕ್ತಿಮ್ ದಯಾನಿಧೆ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ವಿನಮ್ರ ಸದಸ್ಯ (ಸದಸ್ಯ). ಕರುಣಾಮಯಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.
3 ಮಾರುತರ್ ಮನಸ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ

ಭೂಯಥಚಂಚಲ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಹೃದಯ

ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಭುಯಸ್ಮಾ ಸೇವಕ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಮಾರುತಿ (ಹನುಮಾನ್) ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಸೇವಕರಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು.
4 ಭದ್ರಾಣಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುದೃಷ್ಟಿಮ್ ಚಾ ಡೆಹಿನಾ:

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ದೇಹ:

ಅಯ್ಯಪಟ್ಟಟ್ಟ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಹಾಯ್ ಡೆಹಿನಾ:

ಪ್ರಾರಂಭದ ವಯಸ್ಸು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಅದು ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ) ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.
5 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸುವ್ರತೈರ್ದೇವ ದಿ ಸೇವಾಯ ನಿರ್ಮಲಾ

ನಿವಾಸ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಸದ್ಗುಣ

ಸುಸ್ಥಿರ ಭೂಕಂಪನ ಉಪಕರಣಗಳು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ದೇವ (ಭಗವಾನ್), ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಉತ್ತಮ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಣ.
6 ತತ್ವಮಾಸಿತಿಯಾಜ್‌ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಲಿ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

“ತತ್ವಮಾಸಿ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಯಿಂದ (ದುರಾಶೆಯಿಂದ) ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

शबरीमला अय्यप्पा सेवा समाजम प्रार्थना

DOWNLOAD
श्लोक अर्थ
1 श्रीधर्मशास्तर्नमस्करोम्यद्य ते

पादारविन्दं शरणं हि मादृशाम्

उच्छृङ्खलं मम पञ्चेन्द्रियं भवान

पावनमार्गेण चालयेत् सर्वदा

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

श्री धर्मशास्ता, मेरे जैसे लोगों का आश्रय आप है और आपके कमल चरणों में प्रणाम करता हूं। बिना नियंत्रण में रहनेवाले मेरे पंचेन्द्रिय को आप सही मार्ग पर ले जाइए।।
2 अय्यप्पसेवासमाजस्य स्यामहं

नम्रः सदस्यश्चरन् धर्ममेव हि

भूमौ तु क्लेशेन जीवतां प्राणिनां

सेवने देहि मे शक्तिं दयानिधे

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

में शबरीमला अय्यप्प सेवा समाजम का एक विनम्र सदस्य हूं, जो धर्म के आधार पर चलता है। हे दयानिधे, इस धरती पर पीड़ा में जीनेवाले हर प्राणी की सेवा करने की शक्ति मुझे प्रदान करें ।।
3 मारुतेर्मानसे भक्तिर्यथा तथा

भूयादचञ्चला भक्तिश्च मे हृदि

कर्मनिष्ठा वयं भूयास्म सेवकाः

हृत्तटे दम्भविहीना भवेम च

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

जैसे मारुती नंदन हनुमानजी के मन में भक्ति है, वैसे मेरे मन में भी आपके प्रति अचंचल भक्ति हो। हम कर्मनिष्ठ सेवक बनें और हमारे मन में थोड़ा सा भी अहंकार न पैदा हो ।।
4 भद्राणि द्रष्टुं सुदृष्टिं च देहि न:

दोषापहाराय शक्तिं च देहि नः

अय्यप्पतत्त्वस्य ज्ञानं हि देहि नः

प्राप्नुयामो वयं शीघ्रं हि त्वत्पदम्

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

हमें ऐसी दृष्टि दें कि केवल दूसरों की भलाई को ही देखें। समाज की जो गलतियां है उसको सुधारने का शक्ति हमें दे दीजिए। अय्यप्प तत्वों के ज्ञान हमें प्रदान करें। हम जल्द ही जल्द आपके चरणों में विलीन हो जाएं।।
5 जन्म प्राप्ता जनाः पुण्यभू भारते

सुव्रतैर्देव ते सेवया निर्मलाः

तामसभावं परित्यज्य सद्गतिं

साधयेयुस्तत्र भूयास्म साधनम्

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

इस पवित्र भारत में जन्म लिये सभी जन आपकी व्रत लेने से, आपकी सेवा करने से कलंकरहित बन कर तामस भाव त्याग करके सद्गति प्राप्त करें | इस कार्य में हम उपकरण बनें ।।
6 तत्त्वमसीति यज्ज्ञानं प्रकाशितं

तन्मे हृदन्ते प्रकाशतां सर्वदा

स्वार्थलोभादिभिर्बद्धं तु जन्म मे

व्यर्थं न भूयाद् इतीह मे प्रार्थना

स्वामिन् शरणम् अय्यप्पा !

‘तत्वमसि’ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमेशा मेरे मन में प्रकाशित रहे। मेरा इस जन्म कोई स्वार्थ एवं लोभ जैसे मोह के बंन्धन में व्यर्थं नही होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है ।।

Sabarimala Ayyappa Seva Samajam: Prarthana

DOWNLOAD
Shloka Meaning
1 Sree Dharma Saastar Namaskaro mmyadyate

Paadaravindam Saranam Hi maadrushaam

UChrunkhalam mama Panchendriyam bhavaan

Paavana maargena Chaalayet Sarvadaa

Swaamin Saranam Ayyappaa !

Oh Lord Dharma Saasta, You are my ultimate shelter/refuge and I surrender myself with folded hands  at Your lotus feet. May You guide my uncontrolled  five senses through the path of righteousness. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
2 Ayyappa sevaa samaajasya Syaamaham

Namra sadasyascharan Dharma mevahi

Bhoomou tu kleshena Jeevataam praaninaam

Sevane dehime shaktim Dayaanidhe

Swamin  Saranam Ayyappaa !

I am a humble, devoted member of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam strictly abiding to Dharma (Righteousness). God, the treasure of mercy, May You give me strength to serve the creatures of earth, living in poor, distress conditions. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
3 Maaruter maanase  Bhaktir yadaa tathaa

Bhooyat Achanchalaa  Bhaktischa me hrudee

KarmanishTaa vayam Bhooyaasma sevakaa:

Hruttade dambha Viheena bhavema cha

Swamin Saranam Ayyappaa !

May you instill in my heart, steady and unshaken devotion, like the devotion of Hanumanji’s heart. May we become dedicated, service oriented volunteers, without an iota of ego in our mind. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
4 Bhadraani drashtum Sudrushtischa dehina:

Doshaapahaaraaya Shaktim cha dehina:

Ayyappa tatwasya Gnaanam hi dehina:

Praapnuyamo vayam Sheeghram hi twat padam

Swamin  Saranam Ayyappaa !

May You give us good sight to view only the good virtues in others; sufficient strength to eradicate social evils. The clear understanding/ wisdom of Ayyappa-doctrine also may be given to us. May we reach Your feet soon. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
5 Janma praaptaa janaa: Punya bhoo bhaarate

Suvratair deva te Sevayaa nirmalaa:

taamasa bhaavam Parityajya Sadgatim

Saadhayeyus tatra Bhooyaasma saadhanam

Swamin Saranam Ayyappaa !

Oh Bhagwan, all the people born in the holy land of Bharat became taint less, perfect through good religious practices / pious penance observances and services to You. Let their darkness in mind may be removed and they attain the path of righteousness. May we be made instrumental in this transformation. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
6 tatwamaseeti yaj gnaanam prakaashitam

tanme hrudante prakaashataam sarvadaa

Swaartha lobhaadi bhir baddham tu janma me

Vyartham na bhooyaat Iteehame praarthana

Swamin Saranam Ayyappaa !

The great knowledge (gyan) that we understand by the word Tatwamasi, be glittered always in my heart. My life in this world/ janma not to be wasted, tied to selfishness and greediness is my prayer. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.

Swamin Saranam Ayyappa !

Menu