BHAJANS/SONGS

SASS Prayer

ഹരിവരാസനം

DOWNLOAD

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം
അരി വിമർദ്ദനം നിത്യനർത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണ കീർത്തനം ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം നർത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

പ്രണയസത്യകം പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം കീർത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം ദേവവർണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം കീർത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ത്രിഭുവനാർച്ചിതം ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ഭവഭയാവഹം ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

കളമൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശ്രിതജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ……..

ஹரிவராஸனம் (ஐயப்பனுக்கு தாலாட்டு)

DOWNLOAD

ஹரிவராஸனம் விஸ்வ மோஹனம்
ஹரி ததீஸ்வரம் ஆராத்ய பாதுகம்
அரி விமர்தனம் நித்ய நர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரண கீர்த்தனம் சக்த மானஸம்
பரண லோலுபம் நர்த்தனாலஸம்
அருண பாஸுரம் பூத நாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

ப்ரணய ஸத்யகம் ப்ராண நாயகம்
ப்ரணவ கல்பகம் ஸுப்ர பாஞ்சிதம்
ப்ரணவ மந்திரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

துரக வாகனம் ஸுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் தேவ வர்ணிதம்
குரு க்ருபாகரம் கீர்த்தன ப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

த்ரிபுவனார்ச்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரிநயனம் ப்ரபும் திவ்ய தேசிகம்
த்ரிதச பூஜிதம் சிந்தித ப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

பவபயாவஹம் பாவுகாவஹம்
புவன மோகனம் பூதிபூஷணம்
தவள வாகனம் திவ்ய வாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

கள ம்ருது ஸ்மிதம் ஸுந்தரானனம்
களப கோமளம் காத்ர மோஹனம்
களப கேஸரி வாஜி வாகனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

ச்ரித ஜனப்ரியம் சிந்தித ப்ரதம்
ச்ருதி விபூஷணம் ஸாது ஜீவனம்
ச்ருதி மனோகரம் கீத லாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

హరివరాసనం - లాలిపాట

DOWNLOAD

హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్
హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్
అన్నం విమర్దనం నిత్యానరన్తం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణ కీర్తన శక్తమానసం
భరణలోలాపం నర్తనాలసం
అరుణాభాసురం భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

ప్రేమ సత్యం ప్రణయకం
ప్రణతకల్పక బాగా ఆలోచించారు
ప్రణవ మందిరం కీర్తనప్రియమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

తురగవాహన సుందరాననం
వరగదాయుడం దివ్య వర్ణం
గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

త్రిభువనర్చితం దివ్యం
త్రినయనం ప్రభు పరమాత్మ
త్రిదశపూజితం చిన్తితప్రదా
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

భవభయావహం భావుకావహం
భువనమోహనం భూతిభూషణమ్
తెల్లటి కారు దివ్య వరణం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

కలామృదుష్మితం సుందరాననం
కలభకోమలం గాత్ర మోహనమ్
కలభకేసరి వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శృతజనప్రియం చిన్తితప్రదా
శ్రుతివిభూషణం సాధుజీవనమ్
అందమైన మెలోడీ
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే
శరణ్మయ్యప్ప స్వామి శరణ్మయ్యప్ప
శరణ్మయ్యప్ప స్వామి శరణ్మయ్యప్ప
శరణ్మయ్యప్ప స్వామి శరణ్మయ్యప్ప
స్వామి శరణమయ్యప్ప
స్వామి శరణ్మయ్యప్ప

ಶಬರಿಮಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

DOWNLOAD
ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಥ
1 ಶ್ರೀಧರ್ಮಸ್ಥ ನಮಸ್ಕಾರೋಮಧ್ಯ ದಿ

ಪಡರವಿಂದಂ ಶರಣಂ ಹಾಯ್ ಮದ್ರಿಶಮ್

ಉಚ್ಚರಮ್ಖಲಂ ಮಾಮಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಭವನ

ಪವನ ಮಾರ್ಗೇನಾ ಚಲಾಯೆಟ್ ಸರ್ವಾಡಾ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಶ್ರೀಧರ್ಮಸ್ಥ! ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ (ಆಶ್ರಯ) ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲಿ.
2 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾವಾಸಜಸ್ಯ ಸಮಾಜ

ನಮ್ರಾ: ಸದಸ್ಯ ಧರ್ಮಮೇವ ಹಾಯ್

ಭೂಮೌ ತು ಕ್ಲೆಸೇನಾ ಜೀವತಂ ಪ್ರಾಣಣಂ

ಸೇವಕ ಮೇ ಶಕ್ತಿಮ್ ದಯಾನಿಧೆ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ವಿನಮ್ರ ಸದಸ್ಯ (ಸದಸ್ಯ). ಕರುಣಾಮಯಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.
3 ಮಾರುತರ್ ಮನಸ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ

ಭೂಯಥಚಂಚಲ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಹೃದಯ

ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಭುಯಸ್ಮಾ ಸೇವಕ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಮಾರುತಿ (ಹನುಮಾನ್) ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಸೇವಕರಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು.
4 ಭದ್ರಾಣಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುದೃಷ್ಟಿಮ್ ಚಾ ಡೆಹಿನಾ:

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ದೇಹ:

ಅಯ್ಯಪಟ್ಟಟ್ಟ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಹಾಯ್ ಡೆಹಿನಾ:

ಪ್ರಾರಂಭದ ವಯಸ್ಸು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ಅದು ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ) ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.
5 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸುವ್ರತೈರ್ದೇವ ದಿ ಸೇವಾಯ ನಿರ್ಮಲಾ

ನಿವಾಸ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಸದ್ಗುಣ

ಸುಸ್ಥಿರ ಭೂಕಂಪನ ಉಪಕರಣಗಳು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

ದೇವ (ಭಗವಾನ್), ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಉತ್ತಮ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಣ.
6 ತತ್ವಮಾಸಿತಿಯಾಜ್‌ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಲಿ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರಣಾ ಮಯ್ಯಪ್ಪ!

“ತತ್ವಮಾಸಿ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಯಿಂದ (ದುರಾಶೆಯಿಂದ) ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

हरिवरासनम

DOWNLOAD

हरिवरासनम विश्व मोहनम
हरि दधीश्वरम आराध्य पादुकम
अरि विमर्द्दनम नित्य नर्त्तनम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

शरण कीर्तनम शक्त मानसम
भरण लोलुपम नर्तनालसम
अरुण भासुरम भूत नायकम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

प्रणय सत्यकम प्राण नायकम
प्रणत कल्पकम सुप्रभाञ्चितम
प्रणव मंदिरम कीर्तन प्रियम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

तुरग वाहनम सुंदरानानम
वरगदायुधम देव वर्णितम
गुरुकृपाकरम कीर्तनप्रियम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

त्रिभुवनार्चितम देवतात्मकम
त्रिनयनम प्रभुम दिव्य देशिकम
त्रिदश पूजितम चिंतिदप्रदम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

भव भयावहम भावुकावहम
भुवन मोहनम भूति भूषणम
धवल वाहनम दिव्य वारणम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

कल मृदुस्मितम सुंदरानानम
कलभ कोमलम गात्र मोहनम
कलभ केसरी वाजि वाहनम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

श्रितजन प्रियम चिंतिदप्रदम
श्रुति विभूषणम साधु जीवनम
श्रुति मनोहरम गीत लालसम
हरिहरात्मजम देवमाश्रये

शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा
शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा
स्वामी शरणम अय्यप्पा
स्वामी शरणम अय्यप्पा

Harivarasanam (Lullaby to Lord Ayyappa)

DOWNLOAD
Shloka Meaning
1 Sree Dharma Saastar Namaskaro mmyadyate

Paadaravindam Saranam Hi maadrushaam

UChrunkhalam mama Panchendriyam bhavaan

Paavana maargena Chaalayet Sarvadaa

Swaamin Saranam Ayyappaa !

Oh Lord Dharma Saasta, You are my ultimate shelter/refuge and I surrender myself with folded hands  at Your lotus feet. May You guide my uncontrolled  five senses through the path of righteousness. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
2 Ayyappa sevaa samaajasya Syaamaham

Namra sadasyascharan Dharma mevahi

Bhoomou tu kleshena Jeevataam praaninaam

Sevane dehime shaktim Dayaanidhe

Swamin  Saranam Ayyappaa !

I am a humble, devoted member of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam strictly abiding to Dharma (Righteousness). God, the treasure of mercy, May You give me strength to serve the creatures of earth, living in poor, distress conditions. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
3 Maaruter maanase  Bhaktir yadaa tathaa

Bhooyat Achanchalaa  Bhaktischa me hrudee

KarmanishTaa vayam Bhooyaasma sevakaa:

Hruttade dambha Viheena bhavema cha

Swamin Saranam Ayyappaa !

May you instill in my heart, steady and unshaken devotion, like the devotion of Hanumanji’s heart. May we become dedicated, service oriented volunteers, without an iota of ego in our mind. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
4 Bhadraani drashtum Sudrushtischa dehina:

Doshaapahaaraaya Shaktim cha dehina:

Ayyappa tatwasya Gnaanam hi dehina:

Praapnuyamo vayam Sheeghram hi twat padam

Swamin  Saranam Ayyappaa !

May You give us good sight to view only the good virtues in others; sufficient strength to eradicate social evils. The clear understanding/ wisdom of Ayyappa-doctrine also may be given to us. May we reach Your feet soon. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
5 Janma praaptaa janaa: Punya bhoo bhaarate

Suvratair deva te Sevayaa nirmalaa:

taamasa bhaavam Parityajya Sadgatim

Saadhayeyus tatra Bhooyaasma saadhanam

Swamin Saranam Ayyappaa !

Oh Bhagwan, all the people born in the holy land of Bharat became taint less, perfect through good religious practices / pious penance observances and services to You. Let their darkness in mind may be removed and they attain the path of righteousness. May we be made instrumental in this transformation. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.
6 tatwamaseeti yaj gnaanam prakaashitam

tanme hrudante prakaashataam sarvadaa

Swaartha lobhaadi bhir baddham tu janma me

Vyartham na bhooyaat Iteehame praarthana

Swamin Saranam Ayyappaa !

The great knowledge (gyan) that we understand by the word Tatwamasi, be glittered always in my heart. My life in this world/ janma not to be wasted, tied to selfishness and greediness is my prayer. Lord Ayyappa, I bow and surrender completely in front of You.

Swamin Saranam Ayyappa !

Menu